Kết quả tìm kiếm trên "Tin Tức": 13
...dạy của thầy Dũng VTN ở tất cả các trung tâm. Tên buổi học là số thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. Có 3 LỚP LUYỆN ĐỀ. KHAI GIẢNG 2 LỚP VỀ CON LẮC ĐƠN. /uploads/news/2013_04/lich-hoc-1.4-den-7.4.pngĐịa chỉ các trung tâm mà http://thaydung.com/index.php/about/ thầy dũng giảng dạy:Trung tâm TÔ...
...thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. kHAI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CƠ HỌC VẬT RẮN (đã dạy cuối năm lớp 11) cho các trò chưa học. kHAI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CON LẮC ĐƠN VÀ ĐIỆN XC /uploads/news/lich-hoc-12.8-den-18.8.pngĐịa chỉ các trung tâm mà http://thaydung.com/index.php/about/ thầy dũng giảng dạy:Trung tâm...
...thứ tự trên tờ bài tập của học sinh. kHAI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CƠ HỌC VẬT RẮN (đã dạy cuối năm lớp 11) cho các trò chưa học. kHAI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CON LẮC ĐƠN VÀ ĐIỆN XC /uploads/news/lich-hoc-19.8-den-25.8.pngĐịa chỉ các trung tâm mà http://thaydung.com/index.php/about/ thầy dũng giảng dạy:Trung tâm...